• Beli mobil jadi lebih modern, nyaman, praktis, dan stylish sesuai gaya Anda, pembelian bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara online melalui website resmi Dealer Resmi Kalla Toyota Makassar.

Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

April 11, 2023 | Taxi Rent |

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu smatra se prevoznikom. Lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji, u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, najkasnije do desetog tekućeg za prethodni mjesec. Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od pet godina i lice koje upravlja autobuskom stanicom ne smije je prenositi na drugo lice.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međugradskom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag. Međugradski linijski prevoz putnika vozilima iz stava 3 ovog člana, prevoznik obavlja na osnovu saglasnosti Ministarstva. Saglasnost na izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 tačka 1 ovog člana, daje nadležni https://taxi-travel.me/ organ lokalne uprave. Ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdata licenca prevoznik je dužan da pismeno obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana od dana nastale promjene. Prevozniku kojem je izdata licenca iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona za svako motorno vozilo izdaje se rješenjem nadležnog organa lokalne uprave izvod licence.

px’/>

https://taxi-travel.me/Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima uz poštovanje načela reciprociteta. U vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, mora da se nalazi pravilno i tačno popunjena dozvola za međunarodni prevoz tereta, ovjerena od organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu. Izuzetno od stava 2 ovog člana međunarodni linijski prevoz putnika između dvije države, može se obavljati malim autobusima (klasa B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta, uz saglasnost Ministarstva.

Nadležni organ lokalne uprave vodi evidenciju izdatih saglasnosti iz stava 2 ovog člana. Sredstva od naknade za izdavanje licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona, prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list RCG”, broj 45/05 i “Službeni list CG”, br. 75/10, 38/12 i 18/14). Lica iz stava 1 ovog člana koja u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovim zakonom prestaju sa obavljanjem djelatnosti. Za isti prekršaj iz stava 1 ovog člana učinjene po treći put pravnom licu, odnosno preduzetniku, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci. Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 ovog zakona vrši komunalni inspektor.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Licencu iz stava 2, stava 3 tačka 1 i stava 4 ovog člana izdaje Ministarstvo. Zabranjeno je prevozniku angažovanje vozača za upravljanje vozilima kategorija vozila za koje vozači nemaju odgovarajuću licencu profesionalnog vozača. Vozačima koji imaju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti za kategorije vozila D i D+E, priznaje se kao dokaz stečene stručne osposobljenosti za kategoriju vozila D1 i D1+E za sticanje licence profesionalnog vozača. Vozačima koji imaju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti za kategorije vozila C i C+E, priznaje se kao dokaz stečene stručne osposobljenosti za kategoriju vozila C1 i C1+E za sticanje licence profesionalnog vozača.

Ako je strani prevoznik iz države sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta, organ uprave nadležan za poslove carine na graničnom prelazu izdaće posebnu dozvolu za prevoz tereta. Rješenje iz stava 5 ovog člana izdaje se na ime prevoznika i prevoznik ga ne smije prenositi na drugo lice. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa opštim uslovima iz stava 4 ovog člana i prema cjenovniku usluga autobuske stanice. Prevoznik u limo servisu je dužan da naplati cijenu prevoza utvrđenu ugovorom iz stava 8 ovog člana. O izdatim odobrenjima iz stava 1 ovog člana nadležni organ lokalne uprave vodi evidenciju. Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se rješenjem na zahtjev domaćeg, odnosno stranog prevoznika.

Za uslugu međunarodne selidbe u Crnu Goru, za Vas pribavljamo sve neophodne dozvole i obavljamo celokupnu carinsku proceduru. Pored prevoza putnika, naša agencija nudi Vam putna osiguranja za sve destinacije u svetu. U našoj agenciji možete kupiti karte za autobuski prevoz do Crne Gore koji se vrši svakodnevno u toku letnje sezone, visokopodnim autobusima, visoke turističke kategorije, ne stariji od 10 godina, klimatizovani, potpuno opremljeni TV , video i audio opremom. Kupovinom karte putnicima se pruža mogućnost odabira mesta za sedenje, ukoliko se jave blagovremeno.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika. Uslove i način obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se u roku od osam dana od dana objavljivanja zahtjeva iz stava 5 ovog člana, ne prijave domaći prevoznici za obavljanje prevoza putnika i prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, izdaje se dozvola stranom prevozniku za kabotažu. Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u teretnom vozilu prevoznika mora se nalaziti dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola. Strani prevoznik, odnosno vozač koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom dužan je da ima dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Opšte uslove prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskoj stanici utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva. Prevoznik prodaje vozne karte putnicima preko autobuskih stanica, turističkih agencija ili preko svojih poslovnica. Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađivanju redova vožnje, Privredna komora dostavlja Ministarstvu, najkasnije 15 dana prije početka važenja reda na ovjeru. Vršimo brzu i ekonomičnu selidbu nameštaja i ostalog pokućstva, poslovnog imetka, antikviteta, sefova banaka, umetnina i drugo. Vršimo adekvatno pakovanje robe, demontažu i montažu ukoliko je neophodna, utovar i istovar.

Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti. “Terra Travel u svom voznom parku ima preko 50 vozila (kombi vozila, minibuseve, turističke autobuse) i kao odgovorna kompanija posedujemo sve potrebne licence za obavljanje kako domaćeg tako i međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika.” Kombi prevoz putnika Beograd-Bar možete rezervisati veoma lako i jednostavno. Rezervacija kombi prevoza putnika u Bar može se obaviti na nekoliko načina, u zavisnosti od toga koji je vama lakši. Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list RCG”, broj 45/05 i “Službeni list CG”, br. 75/10, 38/12 i 18/14).

Selidbe poslovnog prostora

Zabranjeno je prevozniku obavljanje vanlinijskog prevoza putnika suprotno stavu 1 ovog člana. Prevoznik i vozno osoblje dužno je da putniku u međunarodnom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, izdaju čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz stava 1 ovog člana. Prevoznik je dužan da međunarodni linijski prevoz putnika obavlja u skladu sa dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika. Međunarodni linijski prevoz putnika može se obavljati privremeno na određenoj liniji između Crne Gore i druge države sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor, na osnovu dozvole koja se izdaje na period do godinu dana.

Kada je u pitanju međunarodna selidba još više je opravdana potreba za angažovanjem profesionalne ekipe. Kada su u pitanju međunarodne selidbe Crna Gora potrebno je da se pripreme određena dokumenta. Međunarodne selidbe zahtevaju nešto više vremena oko celokupne pripreme nego selidbe unutar jedne države. Napominjemo da postoji i procedura koja se mora ispoštovati ukoliko u Crnu Goru preseljavate i kućne ljubimce. U zavisnosti od količine robe i hitnosti isporuke transporte do i iz Crne Gore organizujemo kroz pune utovare (FTL), parcijalne utovare/dotovare (PTL) ili zbirni kamionski prevoz robe.

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, mora se nalaziti u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana. Strani prevoznik, odnosno vozač dozvolu iz stava 1 ovog člana dužan je da ima u vozilu prilikom obavljanja prevoza. Prevoznik dozvolu za međunarodni prevoz tereta mora da koristi za vozilo za koje je izdat izvod licence, odnosno odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe.

Naizmjenični prevoz putnika je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska. Prevozniku je zabranjen prevoz putnika posebnim linijskim međugradskim prevozom koji nijesu upisani u spisak putnika. Licenca se privremeno ukida prevozniku u trajanju najviše do šest mjeseci, ukoliko prevoznik u tom periodu može povratiti dobar ugled.

Relacije kombi prevoza

U poslednjoj deceniji, kombi i minibus prevoz je doživeo veliku ekspanziju, kako kod nas, tako i širom Evrope, jer je komforniji i prijatniji od putovanja autobusom, a povoljniji od putovanja automobilom. Prednost prevoza putnika kombi prevoz crna gora kombijem i minibusom je u usluzi dolaska na adresu putnika odvoz do željenog mesta i smeštaja. Beocontrol Travel je jedna od vodećih kompanija za prevoz putnika i robe u regionu koja se poslovima prevoza bavi od 2000.

4) ne nosi radnu odjeću koja je označena u skladu sa opštim aktom iz člana 97 ovog zakona za vrijeme rada a neposredno radi sa strankama na autobuskoj stanici (član 102). Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice prevoz za sopstvene potrebe obavlja na osnovu odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe. Rješenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se inspekciji za drumski saobraćaj. Usluge prihvata i otpreme teretnih vozila i tereta, opsluživanje vozila i voznog osoblja teretnih vozila, skladištenje tereta i obavljanje drugih poslova u vezi sa prevozom tereta vrše teretne stanice. Mjere iz stava 1 ovog člana mogu trajati najviše šest mjeseci sa mogućnošću jednomjesečnog produženja. Poslovnica iz stava 1 ovog člana mora da ispunjava minimalno-tehničke uslove u pogledu opreme i uređenja prostora, koji se utvrđuju rješenjem Ministarstva.

Stranom fizičkom licu koji ponovi prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može se privremeno zabraniti ulazak u Crnu Goru u trajanju do dvije godine. 60 do 68 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 500 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 800 eura. 14, 22, 45 i 57d ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura. 78, 79 i 80 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.200 eura.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja međugradskog linijskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja. Dokaz o plaćenim novčanim kaznama iz stava 2 ovog člana za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno za preduzetnika iz prekršajne evidencije Ministarstva, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti. Protiv akta iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objavljivanja akta na internet stranici Privredne komore. Licenca i izvod licence mogu se produžiti na osnovu podnijetog zahtjeva Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence. Protiv rješenja iz st. 2 i 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Selidbe iz Srbije u Crnu Goru

Komunalni nadzor u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 na obezbjeđivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ovog zakona vrši komunalni policajac. Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadzor nad primjenom člana 9 ovog zakona vrši i organ uprave nadležan za policijske poslove. Dozvola iz stava 1 ovog člana, ovjerava se pečatom u skladu sa međunarodnim ugovorom. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, koje u rokovima utvrđenim ugovorom iz stava 2 ovog člana ne uplaćuje sredstva od prodatih karata, ne smije da naplaćuje staničnu uslugu prihvata i otpreme autobusa, do izmirivanja obaveza od prodatih karata. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 95 ovog zakona, rješenje o kategorizaciji autobuske stanice i opšti akt autobuske stanice.

Putujete u Crnu Goru?Rezervišite mesto

U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz iz stava 8 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o prevozu zaključen sa korisnikom prevoza i spisak putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta). Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo će ukinuti dozvolu za međunarodni linijski prevoz, koja je izdata na osnovu dozvole za prethodni period, ako je ukinuta. Dozvola iz stava 1 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Prevoznik je dužan da objavi putem elektronskih ili štampanih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana, najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.

Related Post

Terbit : 7 Juni 2023

Podgorica Airport Aerodromi Crne Gore

Dario was an excellent driver – there on time for both flights and very friendly and helpful. That is why any foreign cuisine, especially Asian,...
Terbit : 7 Juni 2023

Book now your Taxi in Podgorica online instant or prebooking

Also, work was done to improve lighting and energy supply. If you look at the map of Montenegro, it is striking that most of this...