• Beli mobil jadi lebih modern, nyaman, praktis, dan stylish sesuai gaya Anda, pembelian bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara online melalui website resmi Dealer Resmi Kalla Toyota Makassar.

OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Koji grad ima više taksija nego cela država Švedska?

Agustus 15, 2022 | Taxi Rent |

6) zabrani pristup stranom prevozniku na teritoriju Crne Gore u slučaju težih ili ponovljenih povreda ovog zakona ili međunarodnih ugovora. Ministarstvo u slučajevima iz ove tačke može izreći privremenu zabranu obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore za period od tri do dvanaest mjeseci, s tim da ako se ova mjera izriče prvi put, njeno trajanje ne može biti duže od šest mjeseci. Strani prevoznik, odnosno vozač dozvolu iz stava 1 ovog člana dužan je da ima u vozilu prilikom obavljanja prevoza. Prevoznik dozvolu za međunarodni prevoz tereta mora da koristi za vozilo za koje je izdat izvod licence, odnosno odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe.

px’/>

https://taxi-travel.me/Prevoznik za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru tog prevoza, je dužan u vozilu kojim obavlja prevoz imati stranu dozvolu za međunarodni prevoz tereta. Izuzetno od stava 2 ovog člana prevoznik može prodavati voznu kartu za svog kooperanta u međunarodnom linijskom prevozu putnika. Izuzetno od stava 2 ovog člana međunarodni linijski prevoz putnika između dvije države, može se obavljati malim autobusima (klasa B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta, uz saglasnost Ministarstva. Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima uz poštovanje načela reciprociteta.

Osim toga, postoje i linije ka glavnim gradovima u državama i regionu, kao i ka drugim evropskim prestonicama. Detaljne informacije za dolaske i odlaske možete dobiti na zvaničnom sajtu aerodroma. Kada je u pitanju prevoz, važno je napomenuti da su u pitanju promenljive informacije i da je važno da se pre planiranja puta informišete o najažurnijim informacijama tako što ćete posetiti zvanične sajtove svih ovih uslužnih prevoznika i organizacija kako biste dobili ispravne i validne podatke.

Na bočnim stranama autobusa, teretnog i putničkog vozila kojim pravno lice ili preduzetnik obavlja javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe, mora biti ispisan naziv i sjedište prevoznika, odnosno pravnog lica ili preduzetnika, na način utvrđen propisom Ministarstva. Prevoznik je dužan da međunarodni prevoz tereta obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Šatl prevoz je vanlinijski javni prevoz putnika koji obavlja prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Natalija Stevanović prihvatila poziv Đokovića da zajedno jedu travu: “Možemo da pasemo bez problema oboje”

Za izdavanje i produžavanje dozvole iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta. Uz zahtjev za produženje dozvole pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavlja se i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, koji po služenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo. Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo. Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Podaci pokazuju da u Zagrebu start taksi vožnje košta dva evra, cena po kilometru je 0,8 evra, a sat čekanja 5,66 evra. Ipak, glavni grad nije i najskuplji u Hrvatskoj, pošto start u Zadru mušterije moraju da plate 3,33 evra, tarifa je 1,06 a sat čekanja 9,32 evra. Istu cenu starta imaju i Dubrovnik i Rijeka, uz nešto povoljniju tarifu po kilometru. Zatim slede Pula (start 2,99 evra), Split (2,66 evra) i Osijek (2,66 evra), da bi Zagreb po ovom redosledu bio tek na sedmom mestu. “Sve je to uzrokovano zbog lošeg javnog prevoza, pa su građani primorani da za prevoz koriste lične automobile, a udio taksija u dnevnoj mobilnosti iznad je prosjeka u Evropi”, zaključuje odbornik DNP-a.

Železnica i Srbija: Išao sam vozom od Beograda do Niša – i preživeo

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Prevoznik koji obavlja šatl prevoz, dužan je da u vozilu na vidnom mjestu istakne cjenovnik usluga. Zabranjeno je posredovanje u ugovaranju vožnji fizičkom licu koje nije registrovano za posredovanje u ugovaranju vožnji između auto-taksi prevoznika i korisnika usluga.

Prevozniku je zabranjen prenos dozvola iz člana 110 ovog zakona na drugog prevoznika. Organ uprave dužan je da godišnji izvještaj o izdatim dozvolama iz stava 1 ovog člana dostavi Ministarstvu najkasnije do 31. Ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola iz stava 1 ovog člana za narednu godinu sa nadležnim organima drugih država. Licenca iz stava 1 ovog člana, može se produžiti na osnovu zahtjeva koji se podnosi najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence. Objekat iz stava 1 tačka 3 ovog člana mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim je uređena izgradnja objekata koji se odnose na pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Domaći prevoznik za vanlinijski prevoz putnika za koji je međunarodnim ugovorom predviđena dozvola nadležnog organa druge države, podnosi zahtjev za izdavanje dozvole, posredstvom Ministarstva, nadležnom organu druge države. Dozvola iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom. Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica dužni su da prodaju i izdaju vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku iz člana 74 stav 2 ovog zakona. Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međunarodnom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag.

Kada je u pitanju Podgorica aerodrom se nalazi u njenoj blizini, pa se tako putnici koji planiraju boravak u crnogorskoj prestonici, uglavnom odlučuju za put avionom do Podgorice, što objašnjava i veliku prometnost aerodroma. Godine i od tada beleži sve veći promet putnika i proširuje saradnju sa aviokompanijama u svetu. Međutim, na cene taksi usluga u Crnoj Gori žale se turisti koji su se ove godine odlučili za njihovo primorje. Navodi se da vožnju od tivatskog aerodroma do Budve, što je distanca od 25 kilometara, taksisti po slobodnoj proceni naplaćuju najmanje 50 evra. U podgoričkom DNP-u smatraju da su javni i taksi prevoz jedan od najvećih problema građana Podgorice. Optužuju gradsku upravu da ne preduzma adekvatne mjere, kako bi javni prevoz bio redovniji, udobniji, sigurniji i jeftiniji.

Za sprovođenje stručnog osposobljavanja i ispita o stručnoj osposobljenosti Privredna komora mora ispunjavati uslove iz člana 14 ovog zakona. Ispit o stručnom osposobljavanju iz stava 1 ovog člana, nijesu dužna polagati lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu smjer drumskog saobraćaja ili najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju prevozom. Težim prekršajem iz stava 2 ovog člana, smatra se prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 1.500 eura ili većem, odnosno za fizičko lice u iznosu od 1.500 eura ili većem.

Posebni linijski međugradski prevoz putnika prevoznik obavlja autobusima na osnovu ugovora o prevozu zaključenog između korisnika prevoza i prevoznika. U slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, prevoznik je dužan da obavijesti autobuske stanice. Prevoznik je dužan da o prestanku obavljanja međugradskog linijskog prevoza u pisanoj formi obavijesti Ministarstvo i autobuske stanice najkasnije 30 dana prije prestanka obavljanja prevoza.

U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana koji se odnose na sadržaj licence izdaje se nova licenca i izvodi licence, za ostatak perioda na koji važi prethodna licenca. Privredna komora izdaje sertifikate i vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju. Prevoznik koji ima licencu za međunarodni drumski saobraćaj nije dužan da ima licencu iz stava 3 tačka 1 ovog člana. Dozvola iz stava 2 ovog člana, izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva i izvršene procjene transportnih kapaciteta domaćih prevoznika. Lica koja su obavljala poslove odgovornog lica za prevoz putnika i tereta dužna su da završe skraćeno stručno osposobljavanje za drumski saobraćaj u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona. Privremeno oduzeto vozilo iz stava 6 ovog člana, ostavlja se na odgovarajući obezbijeđen parking pri čemu sve posljedice i troškove u vezi oduzimanja vozila snosi prevoznik.

Bliže uslove iz stava 1 tačka 3 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice propisuje Ministarstvo. Prevoznik, odnosno vozno osoblje pri obavljanju međunarodnog prevoza tereta dužan je da pravilno i tačno popuni dozvolu, odnosno dnevnik putovanja. Dozvola iz stava 1 ovog člana, ovjerava se pečatom u skladu broj taksija podgorica sa međunarodnim ugovorom. Javni prevoz tereta je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta, cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da obavijesti putnike o nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji, odnosno kašnjenju autobusa u skladu sa čl.

Odredba stava 1 tačka 3 ovog člana ne primjenjuje se za obavljanje auto-taksi prevoza. Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D i D+E, koji imaju navršenih 24 godine života, vozačku dozvolu kategorije D i D+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D1 i D1+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije D1 i D1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C1 i C1+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C1 i C1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti.

OKLOPNA VOZILA terorističkih jedinica iz Prištine KRENULA KA JARINJU zbog MOTOCIKLISTA: Humanitarna pomoć NEĆE PROĆI

“Već da građani plaćaju skoro duplo veće cijene taksi vožnje i dilove pojedinaca sa vlašću koji se ugrađuju u nove cijene”, kaže Lakušić.On navodi da broj taksi vozila se ne određuje dekretom gradonačelnika, već to treba samo tržište da odredi. “Kod nas je situacija sasvim drugačija, građani u nedostatku javnog prevoza uglavnom koriste taksi prevoz.” Vozila su potpuno opremljena taksimetrima, na zahtev moguće je prevoziti i decu u specijalnim sedištima.

Odredbe člana 55 ovog zakona primjenjuju se i na alotman sjedišta u međunarodnom linijskom prevozu. Prevoznik je dužan da međunarodni linijski prevoz putnika obavlja u skladu sa dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika. Dozvolu iz stava 1 ovog člana, stranom prevozniku, preko nadležnog organa države u kojoj ima sjedište, izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva.

Red vožnje u međugradskom linijskom prevozu registruje se samo na jednog prevoznika. Prevoznik je dužan da podnose zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenog reda vožnje u međugradskom https://taxi-travel.me/ linijskom prevozu, najkasnije 15 dana prije početka važenja reda vožnje Ministarstvu. Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana, prevoznik obavlja sa međugradskim autobusima.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list RCG”, broj 45/05 i “Službeni list CG”, br. 75/10, 38/12 i 18/14). Komunalni nadzor u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 na obezbjeđivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ovog zakona vrši komunalni policajac. Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadzor nad primjenom člana 9 ovog zakona vrši i organ uprave nadležan za policijske poslove. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, koje u rokovima utvrđenim ugovorom iz stava 2 ovog člana ne uplaćuje sredstva od prodatih karata, ne smije da naplaćuje staničnu uslugu prihvata i otpreme autobusa, do izmirivanja obaveza od prodatih karata. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 95 ovog zakona, rješenje o kategorizaciji autobuske stanice i opšti akt autobuske stanice. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da na vidnom mjestu istakne opšti akt, cjenovnik usluga autobuske stanice, pravila o opštim uslovima prevoza i opšti akt o uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskim stanicama.

Tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore strani prevoznik obavlja na osnovu dozvole za tranzit. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prevoznik dostavlja usklađene redove vožnje, kao i ugovore o zajedničkom obavljanju prevoza, zaključene sa stranim prevoznikom za sve priložene redove vožnje i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva. Zahtjev za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori.

Javni prevoz tereta obavlja se u međunarodnom drumskom saobraćaju i u unutrašnjem drumskom saobraćaju. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u šatl prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da vrši isključivo na mjestima u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana. Ukoliko je međunarodnim ugovorom predviđena razmjena dozvola za vanlinijski prevoz putnika, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom druge države, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola za jednu godinu.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom cijene usluga iz stava 6 ovog člana ne smije utvrditi u većem iznosu od maksimalne visine cijena iz stava 8 ovog člana. Ispit o poznavanju grada polaže se na osnovu programa koji utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji Crne Gore. Zabranjeno je auto-taksi prevozniku korišćenje autobuskih stanica ili autobuskih stajališta prilikom obavljanja auto-taksi prevoza. Pravila iz stava 3 ovog člana i visinu naknade za usklađivanje redova vožnje utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva. Međunarodni linijski prevoz putnika je prevoz putnika između dvije ili više država.

Prevoznik je dužan da u toku obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu ima istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom “posebni linijski prevoz”. Uračunavanje stanične usluge iz stava 3 ovog člana, vrši se na osnovu zaključenog ugovora u pisanoj formi između prevoznika i turističke agencije ili autobuske stanice. Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji. Linijski prevoz putnika je prevoz koji se obavlja na određenim relacijama, prema registrovanom redu vožnje, unaprijed utvrđenoj cijeni prevoza u skladu sa zakonom kojim su uređeni ugovori o prevozu u drumskom saobraćaju i u skladu sa opštim uslovima prevoza. U slučaju promjene podataka koji se odnose na vozila Ministarstva, odnosno nadležni organ lokalne uprave izdaje novi izvod licence za to vozilo.

Strani prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, preko nadležnog organa države u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište. Ministarstvo izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana. Izuzeto od stava 3 ovog člana u cijenu vozne karte prodatu u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije ne smije se uračunavati stanična usluga, ukoliko nije zaključen ugovor iz stava 4 ovog člana. Bliži izgled, sadržaj i obrazac reda vožnje u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Aviokompanija iz Slovenije saobraća između Podgorice i Ljubljane, a let ima zajedničku oznaku Adria Airways-a i Montenegro Airlines-a. Hrvatska aviokompanija ima redovne letove četiri puta nedeljno između Podgorice i Zagreba. Kada je u pitanju aerodrom Podgorica dolasci su svakodnevni, a najviše ih imaju crnogorska aviokompanija Montnegro  Airlines i srpska Air Serbia. Takođe, dolaske obavljaju  low cost kompanije gotovo svakog dana, kao i druge inostrane aviokompanije. Na mestu skretanja za aerodrom Podgorica se nalazi kružni tok sa kog je potrebno da se isključite u pravcu oznake za aerodrom i potom nastavljate pravo preko nadvožnjaka do aerodromskog kompleksa, a onda sa prve luke produžavate u luku do putničkog terminala, gde nailazite na parking.

Related Post

Terbit : 7 Juni 2023

Podgorica Airport Aerodromi Crne Gore

Dario was an excellent driver – there on time for both flights and very friendly and helpful. That is why any foreign cuisine, especially Asian,...
Terbit : 7 Juni 2023

Book now your Taxi in Podgorica online instant or prebooking

Also, work was done to improve lighting and energy supply. If you look at the map of Montenegro, it is striking that most of this...