• Beli mobil jadi lebih modern, nyaman, praktis, dan stylish sesuai gaya Anda, pembelian bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara online melalui website resmi Dealer Resmi Kalla Toyota Makassar.

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Crna Gora

Maret 23, 2023 | Taxi Rent |

Javni prevoz tereta je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta, cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju može se obavljati turističkim vozom, autobusom sa otvorenim krovom, zaprežnim i sličnim vozilima. Vozač limo servisa dužan je https://taxi-travel.me/ da za vrijeme obavljanja limo servisa nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom. Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljati prevoz putnika koji ima obilježje drugih vrsta prevoza, kao što su gotovo ista relacija, unaprijed definisano vrijeme polaska i dolaska, mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika, kao i odredišta.

px’/>

https://taxi-travel.me/Oznakama na kolovozu učesnicima u saobraćaju stavljaju se do znanja ograničenja, zabrane i obaveze i daju obavještenja, odnosno vrši se usmjeravanje kretanja učesnika u saobraćaju. Sportske i druge priredbe, kao i druge aktivnosti na putu mogu da se vrše na osnovu odobrenja nadležnog organa. 23) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjeno zaustavljanje i/ili parkiranje vozila. 6) ako se zaustavi na kolovozu, osim prilikom parkiranja na obilježenom parkingu, odnosno zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja. 3) vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste, a ako se mimoilaze vozila iste vrste – vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je, s obzirom na uslove i položaj vozila na putu, lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib.

Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz st. 1 i 10 ovog člana propisuje Ministarstvo. Licenca i izvod licence mogu se produžiti na osnovu podnijetog zahtjeva Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Ako malo bolje pogledate koje su organizacije za održavanje odobrene od strane DCV-a videcete da Avio služba Vlade ima odobrenje da obavlja radove održavanja do određenog nivoa. Avione do određenog nivoa održava Avio služba a sve veće radove, gotovo od samog početka upotrebe aviona, obavlja Jet Aviation u Baselu sa kojim Avio služba ima Ugovor. Se obavljaju u odobrenim centrima za obuku, uglavnom u Americi, i u zakonom propisanim intervalima.

Nakon obavljenog uviđaja, vozač, odnosno vlasnik vozila dužan je da vozilo, teret ili drugi materijal rasut po putu u toku saobraćajne nezgode, bez odlaganja, ukloni sa kolovoza. Lice koje je ovlašćeno zakonom da izvrši uviđaj dužno je da prilikom uviđaja, pored ostalog, utvrdi podatke o identitetu lica koja su bila prisutna kada se dogodila saobraćajna nezgoda, odnosno koja imaju bitna saznanja o saobraćajnoj nezgodi. Podatke iz evidencije iz stava 1 ovog člana osiguravajuće društvo dužno je da mjesečno dostavlja nadležnom organu i Ministarstvu. Na prelasku biciklističke staze za kretanje vozila iz stava 1 ovog člana preko kolovoza mogu se koristiti uređaji za regulisanje kretanja pješaka, ako se staza nalazi uz obilježeni pješački prelaz. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u periodu iz stava 1 ovog člana je 4mm. Troškove uklanjanja i postavljanja saobraćajne signalizacije, predmeta i objekata na putu, kao i troškove popravke oštećenja puta i objekata na putu koji su nastali održavanjem priredbe, odnosno obavljanjem aktivnosti na putu snosi organizator.

Vrednovanje i razvrstavanje vozila u kategorije starodobnih vozila (oldtajmeri) vrši pravno lice koje ovlasti organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja i ima akreditaciju izdatu od međunarodne federacije za starodobna vozila (FIVA). Visinu troškova iz stava 4 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja. U slučaju iz stava 1 ovog člana odluku o prestanku važenja licence za ovlašćenog ispitivača donosi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Bliži način organizovanja i sprovođenja polaganja vozačkog ispita propisuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Predavači teorijske nastave, instruktori vožnje i članovi ispitnih komisija su dužni da pohađaju seminare stručnog usavršavanja koje organizuje i sprovodi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici iz stava 1 ovog člana ne smiju da dozvole da vozilom, odnosno skupom vozila upravlja vozač koji se nije podvrgao zdravstvenom pregledu u skladu sa članom 181 stav 1 ovog zakona, odnosno za koga je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije.

Mjesto ukrcavanja i iskrcavanja putnika za prevoz iz stava 1 ovog člana određuje nadležni organ lokalne uprave na svojoj teritoriji. Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica dužni su da prodaju i izdaju vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku iz člana 74 stav 2 ovog zakona. Ako strani prevoznik u slučaju iz stava 2 ovog člana, u roku od tri mjeseca ne zaključi ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore, stranom prevozniku Ministarstvo odrediće novog domaćeg prevoznika, koji je podnio zahtjev za obavljanje prevoza na međunarodnoj liniji. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo će ukinuti dozvolu za međunarodni linijski prevoz, koja je izdata na osnovu dozvole za prethodni period, ako je ukinuta. Zabranjeno je prevozniku da obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore sa istim autobusom istovremeno na osnovu dvije ili više dozvola.

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz može predložiti promjenu važećeg cjenovnika usluga prevoza. Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji Crne Gore. Prevozniku je zabranjen prevoz putnika posebnim linijskim međugradskim prevozom koji nijesu upisani u spisak putnika. Licenca se privremeno ukida prevozniku u trajanju najviše do šest mjeseci, ukoliko prevoznik u tom periodu može povratiti dobar ugled. U licenci profesionalnog vozača pored odgovarajuće kategorije unosi se kod 95 kao dokaz stečene stručne osposobljenosti. Cini mi se da smo u srpskom vazduhoplovstvu dobili jos jednog „strucnjaka“.Prvi je bila ministarka Z.Mihajlovic a za njom i predstavnica za stampu predsednika Nikolica.

6) ako u evidenciju o sprovedenoj obuci kandidata za vozače auto škola unese netačne podatke o sprovedenoj obuci. 2) 90 km/h za motorna vozila najveće dozvoljene mase veće od 3.500 taxi sluzbe podgorica kg i sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo bez kočnica. Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

U cilju održavanja kvaliteta sprovođenja vozačkog ispita organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja obezbjeđuje godišnju kontrolu rada ovlašćenih ispitivača. Po sprovedenom redovnom osposobljavanju odnosno periodičnom stručnom usavršavanju, u smislu ovog zakona, ovlašćenog ispitivača ocjenjuje komisija koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Vozački ispit za vozača polaže se u auto školi pred ispitnom komisijom, koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Ispitna pitanja za teorijski ispit, kao i mjesto polaganja teorijskog ispita određuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.200 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 800 eura do 2.000 eura. Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 ovog zakona vrši komunalni inspektor. Lica koja se prevoze vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe moraju da imaju identifikacione karte ili drugi dokaz o pravu na prevoz koje je dužno da izda lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe. Prevoz iz člana 122 stav 1 alineja 1 ovog zakona vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, može se vršiti bez odobrenja. Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da licencu iz stava 1 ovog člana čuva u svom stvarnom sjedištu.

Vozač kome je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dužan je da, u roku od tri dana od dana prijema rješenja iz stava 3 ovog člana, nadležnom organu preda vozačku dozvolu. U vozačku dozvolu unose se oznake svih kategorija vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, na osnovu svjedočanstva koje je izdala auto škola, odnosno stručna škola iz člana 218 stav 3 ovog zakona ili na osnovu strane vozačke dozvole. Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, kao i auto škole dužni su da obezbijede da se njihovi vozači, odnosno instruktori vožnje podvrgnu zdravstvenom pregledu u skladu sa članom 181 stav 1 ovog zakona. Stranac koji privremeno boravi u Crnoj Gori i crnogorski državljanin sa privremenim ili stalnim boravkom u drugoj državi može, na osnovu važeće vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole, koju je izdao nadležni organ druge države, da upravlja motornim vozilom na teritoriji Crne Gore, uz stranu vozačku dozvolu, za vrijeme njenog važenja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, kad se saobraćaj uređuje na dijelu državnog puta, potrebna je i saglasnost organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Teret u rasutom stanju, osim na priključnom vozilu za traktor, mora da bude prekriven. Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, koji vrše prevoz tereta, dužni su da prilikom utovara i prevoza tereta poštuju pravila iz st. 1, 2 i 3 ovog člana. Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuđen da vozilo zaustavi na kolovozu, dužan je da preduzme mjere iz čl. 61 i 62 ovog zakona da vozilom ne dovede u opasnost druga vozila i da ga što prije ukloni sa kolovoza. Izuzetno, vozač vozila označenog znakom pristupačnosti u skladu sa članom 18 stav 3 ovog zakona, može da se zaustavi i na mjestu na kojem je to zabranjeno ovim zakonom, ako time ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Ukoliko zbog prepreke na putu ili drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, dužan je da uspori kretanje svog vozila i da ga, po potrebi, zaustavi da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera.

Borisav Bora Stanković NEČISTA KRV / 1. izdanje

Izuzeto od stava 3 ovog člana u cijenu vozne karte prodatu u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije ne smije se uračunavati stanična usluga, ukoliko nije zaključen ugovor iz stava 4 ovog člana. Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji. Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međugradskom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag.

Izneo sam STAVOVE BEOGRADA: Vučić u Beču pričao o situaciji na KiM

Izuzetno od stava 2 ovog člana prevoznik može prodavati voznu kartu za svog kooperanta u međunarodnom linijskom prevozu putnika. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, može po prijemu obavještenja iz stava 1 ovog člana, uključiti drugog prevoznika za obavljanje prevoza, na račun prevoznika koji je bio dužan obaviti prevoz, i dužan je uzdati odgovarajuću potvrdu. Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika. Izuzetno od stava 1 ovog člana pravno lice ili preduzetnik može dobiti licencu za pružanje usluga autobuske stanice kategorije E ukoliko ima perone, iz stava 1 tačka 3 alineja 1 ovog člana, koji nijesu natkriveni. Šatl prevoz je vanlinijski javni prevoz putnika koji obavlja prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

STALO POLA ZAGREBA: Taksi upao u tramvajske šine i napravio haos u saobraćaju

Vozači vozila u javnom prevozu putnika i tereta koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljali poslove vozača, a nemaju školsku spremu propisanu članom 10 ovog zakona nastavljaju sa radom. U autobusu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, mora se nalaziti spisak lica sačinjen prije početka obavljanja prevoza, potpisan i ovjeren od strane lica iz člana 122 stav 1 ovog zakona. Odobrenje iz stava 1 ovog člana neće se izdati ukoliko pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nije izmirilo novčane kazne koje su evidentirane kod nadležnog organa lokalne uprave. Prevoznik za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru tog prevoza, je dužan u vozilu kojim obavlja prevoz imati stranu dozvolu za međunarodni prevoz tereta. Potvrda iz stava 2 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana vozaču, mladom vozaču, vozaču početniku odnosno instruktoru vožnje određuju se, pored kazne, i tri kaznena boda shodno članu 204 ovog zakona. Troškove mjerenja, u slučaju kad se mjerenjem utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane uslove iz stava 1 ovog člana, snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila, a u slučaju kad se mjerenjem utvrdi da vozilo ispunjava uslove, organ čije je ovlašćeno lice naložilo mjerenje. O izvršenoj kontroli tehničke ispravnosti vozila iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćeni policijski službenik, odnosno inspektor za drumski saobraćaj obavještava nadležni organ. Ovlašćeni policijski službenik koji zatekne vozača da upravlja ili pokuša da upravlja vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja na putu, ponovo će ga isključiti iz saobraćaja i izdati naređenje za premještanje vozila u skladu sa članom 293 ovog zakona. Vozač vozila koje vuče laku prikolicu kad učestvuje u saobraćaju, dužan je da kod sebe ima važeću saobraćajnu dozvolu iz stava 2 ovog člana i da je pokaže na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika.

Ovlašćeni policijski službenik odnosno inspektor za drumski saobraćaj vrši početnu, odnosno detaljnu kontrolu tehničke ispravnosti na putu motornih i priključnih vozila za prevoz tereta najveće dozvoljene mase preko kg, vozila za prevoz putnika i tereta koja osim vozača imaju mjesta za više od osam putnika kao i traktora čija je dozvoljena brzina veća od 40km/h. Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji, pored vozačke dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom, posjeduje i stranu vozačku dozvolu, ovlašćeni policijski službenik će na licu mjesta oduzeti stranu vozačku dozvolu. Privremena registracija vozila iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se na vrijeme do jedne godine, prema odobrenju nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu. Stanica za tehnički pregled vozila, nakon izvršenog kontrolnog tehničkog pregleda, licu iz stava 1 ovog člana dostavlja zapisnik iz člana 258 ovog zakona. Na osnovu zapisnika iz člana 258 stav 2 ovog zakona o šestomjesečnom tehničkom pregledu, stanica za tehnički pregled vozila podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu. Stanica za tehnički pregled vozila može, radi utvrđivanja tehničkih karakteristika neophodnih za tehnički pregled vozila, uputiti vozilo na ispitivanje iz člana 247 ovog zakona.

NAKON DVE DECENIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA, PRONAŠLI SU NAMIRNICU KOJA USPORAVA STARENJE: Ovo je SRPSKA omiljena HRANA

Autobuske stanice se kategorišu u pet kategorija i označavaju se abecednim redom od A do E, s tim da oznaka A pripada najvećoj kategoriji. Prevoznik u limo servisu dužan je da ugovor o limo servisu zaključi na period od namjanje tri sata. Prevoznik prodaje vozne karte putnicima preko autobuskih stanica, turističkih agencija ili preko svojih poslovnica. Sertifikati o početnoj stručnoj osposobljenosti, ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti i periodičnoj stručnoj osposobljenosti koji su izdati u drugoj državi priznaju se u Crnoj Gori na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora.

Naizmjenični prevoz putnika je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska. Za usklađivanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu plaća se naknada Privrednoj komori. Prevoznik je dužan da u roku od osam dana od dana prijema rješenja o trajnom ukidanju licence, vrati licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence. 6) ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz.

Vozač vozila koji skreće udesno dužan je da propusti vozilo koje se kreće sa njegove desne strane saobraćajnom trakom za vozila za javni prevoz putnika. Vozač vozila mora da se zaustavi iza vozila iz stava 1 ovog člana, kad lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tog vozila moraju da pređu preko saobraćajne trake, odnosno biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće. Kad prilazi obilježenom pješačkom prelazu, vozač mora upravljati vozilom na način kojim ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i prilagoditi brzinu vozila, tako da u svakoj situaciji može bezbjedno da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza.

Znakovi izričitih naredbi učesnicima u saobraćaju na putu stavljaju do znanja zabrane, ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju upozore na opasnost koja im prijeti na određenom mjestu, odnosno dijelu puta i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. 3) popravi i dovede u prvobitno stanje put i objekte na putu ako su oštećeni prilikom održavanja priredbe, odnosno obavljanja aktivnosti. Nadležni organ odbiće zahtjev za održavanje sportske ili druge priredbe ili aktivnosti ako organizator ne može da sprovede mjere za obezbjeđenje učesnika i gledalaca.

Related Post

Terbit : 7 Juni 2023

Podgorica Airport Aerodromi Crne Gore

Dario was an excellent driver – there on time for both flights and very friendly and helpful. That is why any foreign cuisine, especially Asian,...
Terbit : 7 Juni 2023

Book now your Taxi in Podgorica online instant or prebooking

Also, work was done to improve lighting and energy supply. If you look at the map of Montenegro, it is striking that most of this...